ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 15:15:29

ห้างขายยาเอาร์อาร์จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

วันที่ 2021-07-15

logo

ห้างขายยาเอาร์อาร์จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง จ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน ตามตกลง

อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ความรู้ ด้านควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอที่ดี / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ภาวะผู้นำ / วางแผนกำลังคนผลิตได้ 4. มีความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานคุณภาพเบื้องต้น เช่น GMP & HACCP / ISO 9001 รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) พิจารณาเป็นพิเศษ

จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท - ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธตามนโยบายบริษัท - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานต่างด้าว(MOU), ประสานงานตัวแทน Agency ครอบคลุมงานขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน MOU - ให้คำแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับการปฎิบัติและปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีการพัฒนากฎหมาย - จัดการสอบสวนทางวินัยในเรื่องของการโกง,ทุจริตและเรื่องคับข้องใจ - ตรวจสอบและแน่ใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและสอบทานการประเมินผลของพนักงานและวางแผนการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง - ร่วมวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลาการในแต่ละสายงาน - จัดทำรายงานคนเข้าออกงาน, รายงาน ขาด ลา มา สาย และ คำนวณเวลาการทำงาน

ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) เงินปรับประจำปี งานเลี้ยงประจำปี หอพักพนักงาน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายบุคคล) ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ชื่อผู้ติดต่อ : ณรงค์ฤทธิ์ เบอร์ผู้ติดต่อ : 0869695156 อีเมล : recruit.wto@gmail.com

สามพราน นครปฐม

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com