ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 00:47:09
cover

บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ 2021-01-14

logo

บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เงินเดือน 45,000 - 60,000 บาท/เดือน (ต่อรองได้)

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 – 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางตรงด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป เคยดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ มีความรู้ด้านบัญชี, กฎหมายภาษี, ด้านการเงิน มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน, วิเคราะห์รายการทางการเงิน, วางแผนภาษี มีทักษะด้านการวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการระบบบัญชีต้นทุน การปิดงบบัญชี ภาวะผู้นำและการนำทีม, การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียดรอบครอบ

รายละเอียดงาน • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีซื้อ และรายการค่าใช้จ่าย • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีขาย ลูกหนี้การค้า รายรับอื่น ๆ • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า ( Costing ) • การวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ ระบบบัญชีสินค้า (INVENTORY) •การวางแผน ควบคุมและบริหารจัดการ ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวรและการควบคุมทะเบียน •การวางแผนและควบคุมการปิดบัญชี •การวางแผนภาษีอากรและการควบคุมบริหารจัดการการยื่นแบบและชำระเงินภาษี •การวางแผนและควบคุมการบริหารจัดการ ระบบการรับเงิน และการเก็บเงินจากลูกค้า •การวางแผนและควบคุม การบริหารจัดการระบบการเบิก-จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท •การวางแผน และควบคุม บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน,สภาพคล่อง และการสรรหาแหล่งเงินทุนและสถาบันการเงิน •การวางแผนและการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติด้านบัญชีและการเงิน •การส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน การพัฒนา ระบบงานบัญชีและระบบงานการเงิน •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา •บริหารจัดการงาน แนะนำ พัฒนางานด้านระบบบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และกฎหมายภาษีอากร •นำเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี รวมถึงมาตรฐานต้นทุน •ติดตาม ควบคุม และบริหารการใช้จ่ายของบริษัทให้สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี •ปรับปรุงรายการทางด้านบัญชี ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายและรายการตัดจ่าย •ออกงบการเงินประจำเดือน •ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการทำบัญชี การปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา(ภงด.50,51 ,ยื่น DBD Efilling ,บช.๑) •จัดทำ และให้คำแนะนำการจัดทำงบประมาณของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนกำกับดูแล และควบคุมงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมของบริษัท •จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง •ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53 •ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) • กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการรับ และจ่ายเงินของบริษัท •ตรวจสอบการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับบัญชี •ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, กรมสรรพากร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด •กำกับ และดูแลการทำงานในสายงานบัญชีและการเงิน

1. วันหยุดตามประเพณี 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. เงินโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 6. เงินรางวัล (บางตำแหน่ง) 7. ท่องเที่ยวประจำปี 8. ประกันสังคม 9. ค่าอาหาร 10.ค่าเดินทาง

คุณมุก บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15/19 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0958249746 เว็บไซต์ : https://www.rckproperty.com/

15/19 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com